3D Mens

Privacy statement

Privacy statement
In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke informatie 3DMens verzamelt, hoe zij daarmee omgaat, en hoe jouw privacy wordt gewaarborgd. Via ons privacyreglement maken wij kenbaar welke gegevens wij opslaan, welke worden verzonden aan derden en/of andere gebruikers van 3DMens en wijzen wij je op jouw rechten. Wij raden je nadrukkelijk aan dit privacyreglement nauwlettend te lezen.

3DMens
3DMens is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de website www.3dmens.nl en www.deleiderontwaakt.nl.

3DMens is een handelsnaam van 3DMens Opleiding Training Begeleiding Nederland. De Leider Ontwaakt is een merknaam van 3DMens. 3DMens is gevestigd: Rotstuin 8, 3994 ZC te Houten. 3DMens staat ingeschreven in KvK onder nummer 55530494. We zijn bereikbaar via info@3dmens.nl.

Waarvoor verzamelt en verwerkt 3DMens persoonsgegevens?
Je geeft door accordering van dit privacystatement 3DMens ondubbelzinnige toestemming om de door jou aan ons verstrekte gegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken.

Het verwerken van je gegevens is nodig om de gewenste producten en/of diensten goed aan te kunnen bieden en de overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook zijn een aantal verwerkingen van jouw gegevens noodzakelijk, waarbij een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting aanwezig is.

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het leveren van diensten,
 • voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent;
 • voor de beschikbaarstelling van de websites;
  om je informatie toe te kunnen zenden over diensten van 3DMens;
 • ter beveiliging van de website c.q. bescherming van de belangen van 3DMens;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens te kunnen raadplegen;
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op 3DMens rustende wettelijke verplichtingen;
 • om de diensten en berichtgeving van 3DMens beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar gebruikers;
 • In het kader van de begeleiding coaching- ontwikkel trajecten, zowel individueel, team als organisatie;
 • om informatie op nauwkeurigheid te controleren en te verifiëren;
 • om je te identificeren;
 • ten behoeve van onderzoeksdoeleinden;
 • om gerichte marketing en reclame, (service-)updates, nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen te leveren;
 • om je service aan te bieden;
 • om eventuele klachten zo juist en volledig mogelijk te behandelen.

Alleen als je een contactformulier en/of een inschrijfformulier hebt aangemaakt, kun je gebruik maken van dienstverlening (in welke vorm dan ook: begeleiding, training, opleiding, coaching, advisering, spreken voor publiek) van 3DMens. Op het moment dat je contact zoekt wordt je gevraagd bepaalde gegevens over jezelf in te vullen. De volgende gegevens dien je verplicht te verstrekken:

Welke informatie verzamelt en verwerkt 3DMens?

Persoonlijke gegevens
Geslacht, voornaam, achternaam, adresgegevens, geldig e-mailadres, mobiel telefoonnummer, telefoonnummer.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, geldig e-mailadres worden gevraagd bij inschrijving voor lezing, opleiding, trainingen, intervisie, supervisie, workshops en of cursussen in het geval de persoon via een bedrijf inschrijft.

Tevens verwerkt 3DMens persoonsgegevens van gebruikers in het kader van door 3DMens aangeboden promotionele aanbiedingen alleen met toestemming in of na afloop van een van de eerder genoemde diensten.

3DMens verwerkt daarnaast van al haar bezoekers automatisch gegenereerde informatie over hun surfgedrag tijdens het gebruik dat ze maken van 3DMens.nl en of DeLeiderOntwaakt.nl. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres, het type browser dat gebruikt wordt en de pagina’s die worden bezocht.

Gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor communicatie over onze producten en/of diensten en verdere optimalisering daarvan. Om je bij het bezoek aan een website van 3DMens te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door je aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Meer informatie kun je lezen in het cookie beleid (zie achteraan dit document).

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert 3DMens niet dat alle producten en/of diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Kennisneming, verbetering en wijziging van jouw gegevens
Je kunt je eigen (persoons) gegevens altijd opvragen via info@3dmens.nl. Je hebt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming het recht om vrijelijk en met redelijke tussenpozen een informatieverzoek voor te leggen aan 3DMens. Als je wilt weten welke gegevens 3DMens over jou heeft vastgelegd of als je gegevens wilt opvragen, wijzigen of verwijderen die je niet kunt zien, veranderen of verwijderen, dan kun je een verzoek hiertoe doen. Je gegevens worden door ons bewaard zolang zij het doel dienen waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden door 3DMens niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. 3DMens verwijdert je persoonsgegevens in ieder geval als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Bezwaar en beperking verwerking van jouw gegevens
Mocht je bezwaar hebben tegen de verwerking van bepaalde (persoons)gegevens of tegen de verstrekking hiervan aan (bepaalde) derden, dan kun je je hiertegen verzetten door contact op te nemen met 3DMens.

Zodra je je beroept op het recht van beperking van de verwerking is het voor 3DMens niet toegestaan de betreffende persoonsgegevens te verwerken, afgezien van het opslaan hiervan. De verwerking is pas weer toegestaan wanneer je hiervoor toestemming geeft.

Verstrekking van informatie aan derden door 3DMens
3DMens heeft het recht om de verwerking van de (persoons)gegevens, of delen daarvan, uit te geven aan samenwerkings partners. Hiermee bedoelen we bv andere trainers, coaches of begeleiders die voor zover relevant gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een door 3DMens verstrekte opdracht.

3DMens en door haar ingeschakelde samenwerkings partners zullen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming je persoonsgegevens niet verstrekken, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van geanonimiseerde persoonsgegevens die dienen voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. Persoonsgegevens zullen in beginsel uitsluitend door 3DMens en samenwerkingspartners worden verwerkt.

3DMens verstrekt echter wel gegevens aan derden indien zij daartoe gehouden is op grond van een dwingendrechtelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Ook wordt een uitzondering gemaakt als er sprake is van wet- en / of regelgeving, dan wel een justitieel bevel die verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk maken in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare (terroristische) feiten en / of anderszins.

Indien je betalingen verricht via de website 3DMens zullen de gegevens die noodzakelijk zijn om een betaling te kunnen uitvoeren verstrekt worden aan jouw bank.

Beveiliging gegevens
3DMens vindt het belangrijk dat je (persoons)gegevens bij ons veilig zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ook schakelen wij enkel samenwerkings partners in welke ons garanties kunnen geven met betrekking tot een veilige gegevensverwerking.

Indien je vermoedt dat er misbruik is gemaakt van je gegevens, dan dien je verplicht contact met ons op te nemen.

Links
De website van 3DMens en De Leider Ontwaakt kan links bevatten naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacyverklaringen en 3DMens is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Gebruikers die persoonlijk herleidbare gegevens verstrekken aan of via deze websites van derden, dienen eerst de betreffende privacyverklaringen te bestuderen.

Overname 3DMens
Indien de activiteiten van 3DMens, dan wel de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende activiteiten in de ruimste zin van het woord, worden overgenomen door een derde, op welke wijze dan ook, dan wel indien er sprake is van een fusie of overname, geef je 3DMens door acceptatie van dit privacyreglement expliciet toestemming om je (persoons)gegevens aan derden over te dragen.

Wijzigen privacyreglement
Dit Privacyreglement kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan diensten van 3DMens.

Vragen n.a.v. dit privacyreglement
3DMens streeft naar een behoorlijke en transparante verwerking vanj ouw persoonsgegevens. Indien je naar aanleiding van dit privacyregelement vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of over je rechten en plichten daaromtrent, kun je contact opnemen met info@3dmens.nl. In dit geval worden je naamgegevens en contactgegevens opgeslagen om je klacht of vraag zo volledig mogelijk te behandelen.

Cookie
3DMens en De Leider Ontwaakt gebruikt alleen technische en functionele Cookies. En analytische Cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een Cookie is een klein tekst bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer tablet of smartphone. De Cookies die 3DMens en De Leider Ontwaakt gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiks gemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeurs instellingen. Ook kunnen we hiermee de websites optimaliseren. Je kunt je afmelden voor Cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen Cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die is eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser veranderen.